Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov pre návštevníkov web stránky

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sa vzťahujú na údaje návštevníkov webstránky (ďalej len „Návštevník“) spracovávané spoločnosťou UNITED BRANDS,s.r.o., IČO: 25757270, so sídlom Modletice 98, Modletice 251 01, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe so spisovou značkou C 67492 ako správcom. (ďalej len „Správca“).

Všetky osobné údaje poskytnuté Správcovi osobných údajov sú dôverné a budú použité len na uvedené účely:

Správca spracúva nasledujúce osobné údaje za účelom plnenia zmluvných povinností a za účelom zasielania informácií o ponukách pre návštevníkov webu z dôvodu oprávneného záujmu (na základe vlastnej požiadavky návštevníka):

 1. meno a priezvisko
 2. adresa
 3. telefónne číslo
 4. e-mailová adresa

Osobné údaje sú zisťované a spracovávané na základe vyplnenia kontaktného formulára. Tieto údaje sú využívané len na účel zodpovedania otázok z kontaktného formulára a nie sú spracovávané žiadnym ďalším spôsobom.

Z dôvodu oprávneného záujmu, Správca spracúva kontaktné údaje svojich Návštevníkov, ktorí sú súčasne zákazníkmi Správcu aj z dôvodu zasielania obchodných oznámení.

Tieto osobné údaje Návštevníka budú spracovávané počas doby trvania zmluvy a následne po dobu 3 rokov. Osobné údaje môžu byť poskytované nasledovným príjemcom:

 1. ďalší dodávatelia (napr. dopravcovia a pod.), za účelom vedenia evidencie zákazníkov
 2. na účel spracovávania účtovníctva
 3. obchodní zástupcovia
 4. správcovia webových stránok na účely ich prevádzkovania
 5. správne úrady a iní vykonávatelia verejnej moci na účely plnenia zákonných povinností Správcu

Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Spracovávanie osobných údajov prebieha manuálne a automatizovane v elektronických informačných systémoch, a to v elektronickej alebo listinnej podobe, vždy pri vysokom technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení.

Na webových stránkach ďalej dochádza k nasledujúcim zhromažďovaniam a spracovávaniam, ktoré s vyššie uvedenými údajmi nie sú nijakým spôsobom prepojené:

A) Prihlasovacie súbory servera

Pri každej návšteve nášho internetového výstupu z Vášho internetového prehliadača sú na našom webe ukladané tzv. dátové protokoly. Tieto obsahujú nasledujúce údaje:

 • Dátum a čas prístupu
 • IP-adresa (internetový protokol – adresa k prenosu dát)
 • Typ prehliadača
 • Verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Zdroj (odkiaľ ste na našu stránku prišli)
 • Prístupy na stránku (na aké stránky ste sa prihlásili)

Údaje v súboroch uložených na serveroch sú anonymizované a sú spracovávané na nasledovné účely:

 • Poskytovanie bezproblémového spojenia na vytvorenie webovej stránky
 • Poskytovanie komfortného využívania našej webovej stránky
 • Vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
 • Ďalšie administratívne účely

Prihlasovacie súbory sú ukladané od údajov ďalších Návštevníkov oddelene, a nie sú používané na štatistické účely alebo vyhodnocovanie. Tieto údaje nie sú systematicky spracovávané v spojitosti s vyššie uvedeným.

B) Cookies / Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“ - textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvárané o Vašom používaní tejto webovej stránky prostredníctvom cookie sú spravidla prenášané a uložené na server Google v USA. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 974043, USA.

Používame nasledujúce cookies:

Cookie Označenie Informácie
Google-Analytics _ga, _gat, _gid https://developers.google.com/analytics/devguides/dollection/analyticsjs/cookie-usage
Nette nette-samesite, io Cookie, ktoré framework Nette.org používa na identifikáciu relácie. Používame ich na uloženie odkazu na predchádzajúcu stránku a na ukladanie informácií zo stránky kontroly veku.
PHP PHPSESSID Cookie generovaná aplikácia založená na PHP. Je to základný identifikátor pre ukladanie relácií užívateľských premenných. https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID

Bližšie informácie k podmienkam užívania a k ochrane dát zo strany Google nájdete na: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/, resp. na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008.

Tieto osobné údaje Návštevníka budú spracovávané v období 3 rokov.

Práva návštevníka vo vzťahu ku spracovávaným osobným údajom

 1. Správca je povinný Návštevníkovi bez zbytočného odkladu poskytnúť informácie o účele spracovania, spracovávaných osobných údajov či ich kategóriách, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, o príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov, a tiež informácie o povahe automatizovaného spracovania, ak sú údaje využívané na rozhodovanie o právach subjektov.
 2. Návštevník je oprávnený požadovať zmazanie osobných údajov poskytnutých Správcovi.
 3. V prípade porušenia ochrany osobných údajov Návštevníka, Správca bezodkladne informuje o tomto porušení Návštevníka a vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácií následkov porušenia.
 4. Ak sa Návštevník domnieva, že Správca jeho osobné údaje spracováva v rozpore s ochranou jeho osobného života alebo v rozpore so zákonom, má právo ho požiadať o vysvetlenie a/alebo vyzvať ho k odstráneniu protiprávneho stavu, tzv. k blokovaniu, oprave, doplneniu alebo likvidácií osobných údajov.

So svojimi podnetmi sa môže obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.